Sprawozdanie - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
logo
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualności
  Spektakl
  Jasełka
  Karnawałowy Wieczorek
  Wyjazd do teatru
  15 lecie Stowarzyszenia
  Gratulacje z okazji 15 lecia
  Wycieczka
  Wystawa
  Ognisko integracyjne
  Dzień Boronowa
  Szybik
  Promocja książki
  Działalność Stowarzyszenia
  Boronuś
  Forum Katowice
  Walne zebranie

Ogłoszenia
  Konkurs
  Zbiórka pamiątek

Kronika wydarzeń
  2020/21

Artykuły
  Teksańczycy z Ziemi Boronowskiej
  O ks. proboszczu Józefie Chrystofie
  Krótki rodowód naszych wiosek
  O utopkach
  O boronowskich pustelnikach
  O mielerzach, kurzokach...
  O kapliczkach
  O śląskiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Palmy 2022
  Ojciec Maniura
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne
  Informacja
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Wystawa
  Wyjazd do teatru
  Wycieczka
  Kulinarne zmagania 2019

Wydawnictwa
  Przewodnik

   Losowe zdjcie


Kliknij aby powikszy.
Sprawozdanie
Sprawozdanie
Zarzdu z dziaalnoci Stowarzyszenia Mionikw
Ziemi Boronowskiej w okresie od 9 maja 2007r.
Do 29 stycznia 2009 r.

    Zebranie zaoycielskie Stowarzyszenia odbyo si 9 maja 2007 r, wtedy te wybrany zosta jego Zarzd oraz zatwierdzony Statut. Rejestracja sdowa Stowarzyszenia nastpia 24 sierpnia 2007 roku, zaatwiono nieodzowne formalnoci organizacyjno-prawne zwizane z wprowadzeniem zmian do Statutu, z uzyskaniem Regonu, NIP-u, zaoeniem konta bankowego itp. W tym celu odbyto wtedy 3 zebrania Walne:
16 sierpnia-w sprawie zatwierdzenia uzupenionego Statutu; 22 listopada –w sprawie zatwierdzenia formalnoci zwizanych z otwarciem konta i ustaleniem osb odpowiedzialnych za dziaalno finansow oraz 13 grudnia-w sprawie ustalenia i zatwierdzenia planu pracy na 2008 rok.
W tamtym roku odbyo si te 1 zebranie Zarzdu oraz kilka roboczych spotka czonkw Zarzdu.
    Dziaalno statutow zwizan z realizacj planu pracy Stowarzyszenie rozpoczo od pocztku 2008 roku. W cigu tego roku odbyo si 1 Walne zebranie, 7 otwartych posiedze Zarzdu oraz kilkanacie roboczych spotka czonkw Zarzdu.
    Jako gwne kierunki dziaalnoci Stowarzyszenie wytyczyo sobie:
---otoczenie trosk dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie gminy;
---zagospodarowanie i uatrakcyjnienie gminnych tras pieszo-rowerowych i propagowanie turystyki;
---upowszechnianie wiedzy o dziejach Boronowa i najbliszej okolicy;
---wczanie si w dziaalno spoeczno-kulturaln na terenie gminy.

    Od pierwszych tygodni 2008 roku Zarzd rozpocz starania o pozyskanie budynku po dawnym mynie na cele kulturalne, z myl by w nim urzdzi po remoncie i adaptacji gminn izb tradycji.
Zamierzalimy te zabiega o rodki unijne na ten cel. Plany te nie spotkay si jednak z poparciem Rady Gminy. Po naszych kilkumiesicznych staraniach stary myn zosta sprzedany na wniosek wikszoci radnych.

    Duy nacisk pooono w cigu roku na popularyzacj wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym. Od wiosny Zarzd czyni starania o pozyskanie rodkw finansowych z Urzdu Marszakowskiego i od sponsorw, potrzebnych na pokrycie kosztw wydania publikacji „Szkice z dziejw Boronowa i okolicy” autorstwa Damiana Gobka. Z przyczyn niezalenych od Zarzdu zadanie to zostao sfinalizowane dopiero w trzecim kwartale, przy czym wikszo kosztw(2/3) zostao sfinansowane przez naszych sponsorw, tj.: MEGESET Piekary l., Bank Spdzielczy, Firm DAXBOR R. Sklorz, Zakad Masarniczy R. Burzyka i Firm BEKAMA K. Bekota. Reszt to jest 4.700 z pozyskano z dotacji Urzdu Gminy. Oglny koszt wydania i promocji ksiki wynis 14.431 z. Zadanie to zwizane z wydaniem i promocj ksiki byo wydarzeniem kulturalnym o szerokim zasigu oddziaywania wychodzcym rwnie poza teren gminy i powiatu. rodki uzyskane ze sprzeday ksiki zostan przeznaczone na dalsz dziaalno statutow Stowarzyszenia.

    W cigu okresu sprawozdawczego nawizano wspprac z Dyrekcj Zespou Placwek Owiatowych w zakresie edukacji regionalnej. Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia odby 4 spotkania z dziemi i modzie gimnazjaln w czasie, ktrych przeprowadzi pogadanki na temat Boronowskich legend i ciekawych epizodw z dziejw Boronowa.
Wiedz historyczn o naszej okolicy upowszechniano rwnie szerzej. W Radiu Katowice emitowana bya audycja na temat historii i walorw zabytkowych Boronowskiego kocioa a w kolejnych numerach kwartalnika „Ziemia Lubliniecka” zamieszczonych zostao 6 artykuw o Ziemi Boronowskiej.

    Czonkowie naszego Stowarzyszenia przeprowadzili jesieni gruntown renowacj kamiennego pomnika znajdujcego si w lesie, przy drodze Boronw-Koszcin. Elementy elazne wykonaa bezinteresownie Firma kol. Krzysztofa Bekota, a roboty brukarskie Firma kol. Ryszarda Sklorza, Zwrcono si rwnie do Nadlenictwa Koszcin w sprawie utworzenia maego parkingu obok tego pomnika. Wedug wstpnego rozeznania zadanie to ma by realizowane przy wspudziale naszego Stowarzyszenia.

    Nie udao si w minionym okresie rozpocz dziaa zwizanych z zagospodarowaniem tras pieszo-rowerowych i rozwiniciem turystyki. Jest to zadanie dugoterminowe i zostanie ono ujte w programie dziaa na kolejne lata. W tym zakresie sporzdzono zestawienie planowanych prac oraz zoono wstpne zapotrzebowanie na dofinansowanie w ramach programu LEADER do Lokalnej Grupy Dziaania „ Bractwo Kunic”. W tej sprawie nawizano rwnie wstpne kontakty z Nadlenictwem Koszcin.

    Nasz udzia w obchodach imprez i uroczystoci organizowanych na terenie gminy przejawi si we wsporganizowaniu ( razem z GOK) imprezy zwizanej z promocj wydanej ksiki oraz w pokazie karate na Doynkach Gminnych.

    Od kwietnia 2008 Stowarzyszenie ma swoj stron internetow jednak jej tre wzbogacia si dopiero pod koniec roku. Na dalsze doskonalenie i wzbogacanie naszego blogu internetowego, dokumentujcego nasz dziaalno Zarzd winien zwraca nadal baczn uwag.

    W cigu minionego roku przyjto do Stowarzyszenia 7 nowych czonkw. W zakresie dalszej dbaoci o wzrost liczebny Stowarzyszenia istnieje nadal pole do dziaania dla Zarzdu i wszystkich czonkw.

    Zarzd skada podzikowanie naszym kolegom- sponsorom, ktrzy wspierali w minionym roku nasz dziaalno oraz tym czonkom, ktrzy wczali si aktywnie do realizowanych przez Stowarzyszenie zada.
133543 -Liczba unikalnych wizyt