Statut - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
logo
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualności
  Spektakl
  Jasełka
  Karnawałowy Wieczorek
  Wyjazd do teatru
  15 lecie Stowarzyszenia
  Gratulacje z okazji 15 lecia
  Wycieczka
  Wystawa
  Ognisko integracyjne
  Dzień Boronowa
  Szybik
  Promocja książki
  Działalność Stowarzyszenia
  Boronuś
  Forum Katowice
  Walne zebranie

Ogłoszenia
  Konkurs
  Zbiórka pamiątek

Kronika wydarzeń
  2020/21

Artykuły
  Teksańczycy z Ziemi Boronowskiej
  O ks. proboszczu Józefie Chrystofie
  Krótki rodowód naszych wiosek
  O utopkach
  O boronowskich pustelnikach
  O mielerzach, kurzokach...
  O kapliczkach
  O śląskiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Palmy 2022
  Ojciec Maniura
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne
  Informacja
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Wystawa
  Wyjazd do teatru
  Wycieczka
  Kulinarne zmagania 2019

Wydawnictwa
  Przewodnik

   Losowe zdjcie


Kliknij aby powikszy.
Statut


Statut Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Boronowskiej
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ”Stowarzyszenie Miłośników Ziemi   Boronowskiej” w dalszych postanowieniach statutu zwane  –Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla Gminy Boronów. Siedzibą Stowarzyszenia jest Boronów, terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego i polskiego prawa.

4. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną, działa na podst. przepisów ustawy z dn.7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 ,Nr 79, poz 855 z póżniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych bądż międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spaw.

7. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci, loga, może też posiadać sztandar.

Rozdział II
Cele i środki działania


8. Celem Stowarzyszenia jest :
  a) integracja społeczeństwa ;
  b) wspomaganie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi Gminy   Boronów ;
  c) pozyskiwanie środków rónego rodzaju ;
  d) szerzenie świadomości ekologicznej ;
  e) ochrona dziedzictwa kulturowego i tworzenie nowych tradycji ;
  f) popularyzacja wiedzy historycznej w tym historii regionu ;
  g) propagowanie wartości katolickich i etycznych ;
  h) promocja regionu ,produktów lokalnych i regionalnych ;
  i) działanie na rzecz wszystkich grup społecznych i wiekowych   występujących w Gminie ;
  j) propagowanie kultury i sportu ;

9. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez :
  a) uczestnictwo w programach bilateralnych i pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z niż współpracujących ;
  b) współpracę z Władzami : Gminy ,Powiatu ,Województwa ;
  c) pracę społeczną członków ;
  d) organizację imprez kulturalnych i sportowych ;

10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach ,dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia .


Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki


11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

12 . Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych ;
  b) wspierających ;
  c) honorowych ;

13.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych ,która :
  a) złoży deklarację członkowską na piśmie ;
  b) przedstawi pozytywną opinię 5 członków Stowarzyszenia ;

14. Członkami Stowarzyszenia mogą być także:
  a) osoby małoletnie w wieku 16 do 18 lat, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  b) małoletnim członkom Stowarzyszenia w wieku 16 do 18 lat przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, z tym, że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  c) małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach i bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

15.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji pisemnej na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia ;

16.Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

17. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

18.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.

19.Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zebranie na wniosek 15 członków Stowarzyszenia.

20. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
  a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do Władz Stowarzyszenia ;
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia ;
  c) udziału w zebraniach ,wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie ;
  d ) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia ;

21.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia ;
  c) regularnego płacenia składek ;

22.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni;

23.Członek wspierający ma obowiązek wywiązać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

24.Członkowie honorowi mogą być zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

25.Utrata członkostwa następuje w skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu ;
  b) wykluczenia przez Zarząd :
  - z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
  - z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
  - z powodu niepłacenia składek przez rok ;
  - na pisemny wniosek 15 członków Stowarzyszenia ;
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego ;
  d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne ;

26. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków bądż pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

27. Podobne prawo jak w pkt.26 przysługuje osobom, którym odmówiono prawa członkostwa. Osoba odwołująca się ma prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

28. Władzami Stowarzyszenia są :
  a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ;
  b) Zarząd Stowarzyszenia ;
  c)Komisja Rewizyjna ;

29. Kadencja Władz :
  a) kadencja władz wybieranych trwa 3 lata ,a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ;
  b) członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż 2 kadencje ;

30.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów ,przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum) chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

31.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia . W walnym zebraniu członków biorą udział :
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni ;
  b) z głosem doradczym – członkowie honorowi ,wspierający i zaproszeni goście ;

32. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne,
  a) walne zebranie członków zwyczajne (sprawozdawcze) zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia .Termin i miejsce obrad podaje się do wiadomości członków co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania .
  b) walne zebranie członków obraduje wg. Uchwalonego przez siebie porządku obrad ;
  c) walne zebranie członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym terminie ;jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy ,na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia .

33. Uchwały walnego zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w obecności kworum.

34. Do kompetencji Walnego Zebrania należą w szczególności :
  a) określanie kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia ;
  b) uchwalanie statutu i jego zmian ;
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia ;
  d) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek komisji Rewizyjnej ;
  e) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej ;
  f) uchwalanie budżetu ;
  g)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia ;
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członka honorowego ;
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia ;
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Stowarzyszenia ;
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu ;
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku ;
  ł)podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia ;

35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

36. Zarząd składa się z 5 osób w tym:
  a) prezesa
  b) dwóch vice- prezesów
  c)skarbnika
  d) sekretarza

37. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

38. Do kompetencji zarządu należą:
  a) realizacja celów statutowych ;
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków ;
  c) sporządzanie planu pracy i budżetu ;
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia ;
  e) podejmowanie uchwał o nabyciu ,zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia ;
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz ;
  g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków ;
  h) przyjmowanie i odwolywanie członków ;

39. Do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia powołuje się Komisję Rewizyjną.

40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego oraz dwóch członków.

41. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu ;
  b) przedstawianie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków ;
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrana członków oraz zebrania Zarządu ;
  d) składanie wniosku o absolutorium dla władz Stowarzyszenia ;
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu ;

43. W razie zmniejszenia składu w trakcie trwania kadencji uzupełnienie następuje w drodze wyboru na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze

44. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze.

45. Majątek powstaje:
  a) ze składek członkowskich ;
  b) z darowizn ,spadków ,zapisów i innych dochodów niestałych ;
  c) z dotacji oraz ofiarności publicznej ;
  d) przez pozyskiwanie funduszy ,grantów i dopłat oraz udziału w konkursach ;
  e) z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie ;
  f) z organizowanych imprez i loterii ;
  g) z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (z dochodów z działalności i majątku ) ;

46. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane jedynie na koncie Stowarzyszenia;

47. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami;

48. Decyzje w sprawie zbywania, nabywania ,obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

49. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

50. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 2 kwartału roku kalendarzowego ich wysokość określa Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe


51.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

53. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z póżniejszymi zmianami.


133557 -Liczba unikalnych wizyt