Statut - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualności
  Szybik
  Boronuś
  Działalność Stowarzyszenia
  Forum Katowice
  Kulinarne zmagania 2019
  Walne zebranie

Ogłoszenia
  Zbiórka pamiątek

Artykuły
  O śląskiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne
  Informacja

   Losowe zdjcie


Kliknij aby powikszy.
Statut


Statut Stowarzyszenia
Mionikw Ziemi Boronowskiej
Rozdzia I
Postanowienia oglne

1. Stowarzyszenie nosi nazw: ”Stowarzyszenie Mionikw Ziemi   Boronowskiej” w dalszych postanowieniach statutu zwane  –Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osb fizycznych, zawizanym dla Gminy Boronw. Siedzib Stowarzyszenia jest Boronw, terenem dziaania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla realizacji celw statutowych Stowarzyszenie moe dziaa na terenie innych pastw z poszanowaniem tamtejszego i polskiego prawa.

4. Stowarzyszenie zawizane jest na czas nieokrelony. Posiada osobowo prawn,dziaa na podst. przepisw ustawy z dn.7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 ,Nr 79, poz 855 z pniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie moe nalee do innych krajowych bd midzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Dziaalno Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spoecznej czonkw Stowarzyszenia. Stowarzyszenie moe zatrudnia pracownikw do prowadzenia swoich spaw.

7. Stowarzyszenie moe uywa odznak, pieczci, loga, moe te posiada sztandar.

Rozdzia II
Cele i rodki dziaania


8. Celem Stowarzyszenia jest :
  a) integracja spoeczestwa ;
  b) wspomaganie wszelkich inicjatyw sucych rozwojowi Gminy   Boronw ;
  c) pozyskiwanie rodkw rnego rodzaju ;
  d) szerzenie wiadomoci ekologicznej ;
  e) ochrona dziedzictwa kulturowego i tworzenie nowych tradycji ;
  f) popularyzacja wiedzy historycznej w tym historii regionu ;
  g) propagowanie wartoci katolickich i etycznych ;
  h) promocja regionu ,produktw lokalnych i regionalnych ;
  i) dziaanie na rzecz wszystkich grup spoecznych i wiekowych   wystpujcych w Gminie ;
  j) propagowanie kultury i sportu ;

9. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez :
  a) uczestnictwo w programach bilateralnych i pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z ni wsppracujcych ;
  b) wspprac z Wadzami : Gminy ,Powiatu ,Wojewdztwa ;
  c) prac spoeczn czonkw ;
  d) organizacj imprez kulturalnych i sportowych ;

10. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz na oglnych zasadach ,dochd z tej dziaalnoci suy realizacji celw statutowych i nie moe by przeznaczony do podziau midzy czonkw Stowarzyszenia .


Rozdzia III
Czonkowie ich prawa i obowizki


11. Czonkami Stowarzyszenia mog by osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moe by jedynie czonkiem wspierajcym.

12 . Stowarzyszenie posiada czonkw:
  a) zwyczajnych ;
  b) wspierajcych ;
  c) honorowych ;

13.Czonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moe by kada osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych ,ktra :
  a) zoy deklaracj czonkowsk na pimie ;
  b) przedstawi pozytywn opini 5 czonkw Stowarzyszenia ;

14. Czonkami Stowarzyszenia mog by take:
  a) osoby maoletnie w wieku 16 do 18 lat, posiadajce ograniczon zdolno do czynnoci prawnych.
  b) maoletnim czonkom Stowarzyszenia w wieku 16 do 18 lat przysuguje czynne i bierne prawo wyborcze, z tym, e w skadzie zarzdu wikszo musz stanowi osoby o penej zdolnoci do czynnoci prawnych.
  c) maoletni w wieku poniej 16 lat mog by czonkami Stowarzyszenia za zgod przedstawicieli ustawowych bez prawa udziau w gosowaniu na walnych zebraniach i bez czynnego i biernego prawa wyborczego do wadz stowarzyszenia.

15.Czonkiem zwyczajnym staje si po zoeniu deklaracji pisemnej na podstawie uchway Zarzdu Stowarzyszenia ;

16.Czonkiem wspierajcym stowarzyszenia moe zosta osoba prawna lub fizyczna deklarujca pomoc finansow, rzeczow lub merytoryczn w realizacji celw Stowarzyszenia.

17. Czonkiem wspierajcym staje si po zoeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchway Zarzdu Stowarzyszenia.

18.Czonkiem honorowym moe by osoba fizyczna, ktra wniosa wybitny wkad w dziaalno Stowarzyszenia.

19.Czonkowie honorowi przyjmowani s przez Walne Zebranie na wniosek 15 czonkw Stowarzyszenia.

20. Czonkowie Zwyczajni maj prawo:
  a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do Wadz Stowarzyszenia ;
  b) korzystania z dorobku, majtku i wszelkich form dziaalnoci Stowarzyszenia ;
  c) udziau w zebraniach ,wykadach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie ;
  d ) zgaszania wnioskw co do dziaalnoci Stowarzyszenia ;

21.Czonkowie zwyczajni maj obowizek:
  a) brania udziau w dziaalnoci Stowarzyszenia i realizacji jego celw
  b) przestrzegania statutu i uchwa wadz Stowarzyszenia ;
  c) regularnego pacenia skadek ;

22.Czonkowie wspierajcy i honorowi nie posiadaj prawa wyborczego, mog jednak bra udzia z gosem doradczym w statutowych wadzach Stowarzyszenia, poza tym posiadaj takie same prawa jak czonkowie zwyczajni;

23.Czonek wspierajcy ma obowizek wywiza si z zadeklarowanych wiadcze,przestrzegania statutu oraz uchwa Stowarzyszenia.

24.Czonkowie honorowi mog by zwolnieni z pacenia skadek czonkowskich.

25.Utrata czonkostwa nastpuje w skutek:
  a) pisemnej rezygnacji zoonej do Zarzdu ;
  b) wykluczenia przez Zarzd :
  - z powodu amania statutu i nieprzestrzegania uchwa wadz Stowarzyszenia;
  - z powodu notorycznego nie brania udziau w pracach Stowarzyszenia;
  - z powodu niepacenia skadek przez rok ;
  - na pisemny wniosek 15 czonkw Stowarzyszenia ;
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sdowego ;
  d) mierci czonka oraz utraty osobowoci prawnej przez osoby prawne ;

26. Od uchway Zarzdu w sprawie przyjcia w poczet czonkw bd pozbawienia czonkostwa zainteresowanemu przysuguje odwoanie do Walnego Zebranie Czonkw. Uchwaa Walnego Zebrania Czonkw jest ostateczna.

27. Podobne prawo jak w pkt.26 przysuguje osobom, ktrym odmwiono prawa czonkostwa. Osoba odwoujca si ma prawo do wniesienia odwoania w terminie 14 dni od daty dorczenia uchway.

Rozdzia IV
Wadze Stowarzyszenia

28. Wadzami Stowarzyszenia s :
  a) Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia ;
  b) Zarzd Stowarzyszenia ;
  c)Komisja Rewizyjna ;

29. Kadencja Wadz :
  a) kadencja wadz wybieranych trwa 3 lata ,a ich wybr odbywa si w gosowaniu jawnym bezwzgldn wikszoci gosw ;
  b) czonkowie wybrani do wadz Stowarzyszenia mog t sam funkcj peni nie duej ni 2 kadencje ;

30.Uchway wszystkich wadz Stowarzyszenia zapadaj zwyk wikszoci gosw,przy obecnoci, co najmniej poowy oglnej liczby czonkw (kworum) chyba,e dalsze postanowienia statutu stanowi inaczej.

31.Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia jest najwysz wadz Stowarzyszenia . W walnym zebraniu czonkw bior udzia :
  a) z gosem stanowicym – czonkowie zwyczajni ;
  b) z gosem doradczym – czonkowie honorowi ,wspierajcy i zaproszeni gocie ;

32. Walne Zebranie moe by zwyczajne i nadzwyczajne,
  a) walne zebranie czonkw zwyczajne (sprawozdawcze) zwoywane jest raz w roku przez Zarzd Stowarzyszenia .Termin i miejsce obrad podaje si do wiadomoci czonkw co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania .
  b) walne zebranie czonkw obraduje wg. Uchwalonego przez siebie porzdku obrad ;
  c) walne zebranie czonkw nadzwyczajne moe si odby w kadym terminie ;jest zwoywane przez Zarzd z jego inicjatywy ,na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 oglnej liczby czonkw Stowarzyszenia .

33. Uchway walnego zebrania zapadaj bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci kworum.

34. Do kompetencji Walnego Zebrania nale w szczeglnoci :
  a) okrelanie kierunkw dziaa i rozwoju Stowarzyszenia ;
  b) uchwalanie statutu i jego zmian ;
  c) wybr i odwoywanie wszystkich wadz Stowarzyszenia ;
  d) udzielanie absolutorium Zarzdowi na wniosek komisji Rewizyjnej ;
  e) rozpatrywanie sprawozda Komisji Rewizyjnej ;
  f) uchwalanie budetu ;
  g)uchwalanie wysokoci skadek czonkowskich oraz innych wiadcze na rzecz Stowarzyszenia ;
  h) podejmowanie uchwa w sprawie przyjmowania czonka honorowego ;
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda wadz Stowarzyszenia ;
  j) rozpatrywanie wnioskw i postulatw zgoszonych przez czonkw lub wadze Stowarzyszenia ;
  k) rozpatrywanie odwoa od uchwa Zarzdu ;
  l) podejmowanie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majtku ;
  )podejmowanie uchwa w sprawach wniesionych pod obrady we wszystkich sprawach nie zastrzeonych do kompetencji innych wadz Stowarzyszenia ;

35. Zarzd jest powoany do kierowania ca dziaalnoci Stowarzyszenia zgodnie z uchwaami Walnego Zebrania Czonkw oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewntrz.

36. Zarzd skada si z 5 osb w tym:
  a) prezesa
  b) dwch vice- prezesw
  c)skarbnika
  d) sekretarza

37. Posiedzenia zarzdu odbywaj si w miar potrzeb,nie rzadziej ni raz na kwarta. Posiedzenie Zarzdu zwouje prezes.

38. Do kompetencji zarzdu nale:
  a) realizacja celw statutowych ;
  b) wykonywanie uchwa Walnego Zebrania Czonkw ;
  c) sporzdzanie planu pracy i budetu ;
  d) sprawowanie zarzdu nad majtkiem Stowarzyszenia ;
  e) podejmowanie uchwa o nabyciu ,zbywaniu lub obcianiu majtku Stowarzyszenia ;
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz ;
  g) zwoywanie Walnego Zebrania Czonkw ;
  h) przyjmowanie i odwoywanie czonkw ;

39. Do sprawowania kontroli nad dziaalnoci Stowarzyszenia powouje si Komisj Rewizyjn.

40. Komisja Rewizyjna skada si z 3 osb w tym przewodniczcego oraz dwch czonkw.

41. Czonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog peni innych funkcji we wadzach Stowarzyszenia.

42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:
  a) kontrolowanie dziaalnoci Zarzdu ;
  b) przedstawianie wnioskw z kontroli na Walnym Zebraniu Czonkw ;
  c) prawo wystpienia z wnioskiem o zwoanie Walnego Zebrana czonkw oraz zebrania Zarzdu ;
  d) skadanie wniosku o absolutorium dla wadz Stowarzyszenia ;
  e) skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci na Walnym Zgromadzeniu ;

43. W razie zmniejszenia skadu w trakcie trwania kadencji uzupenienie nastpuje w drodze wyboru na Walnym Zebraniu Czonkw.

Rozdzia V
Majtek i fundusze

44. Majtek Stowarzyszenia stanowi nieruchomoci,ruchomoci i fundusze.

45. Majtek powstaje:
  a) ze skadek czonkowskich ;
  b) z darowizn ,spadkw ,zapisw i innych dochodw niestaych ;
  c) z dotacji oraz ofiarnoci publicznej ;
  d) przez pozyskiwanie funduszy ,grantw i dopat oraz udziau w konkursach ;
  e) z dochodw z dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie ;
  f) z organizowanych imprez i loterii ;
  g) z wpyww z dziaalnoci statutowej Stowarzyszenia (z dochodw z dziaalnoci i majtku ) ;

46. Wszelkie rodki pienine mog by przechowywane jedynie na koncie Stowarzyszenia;

47. Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow oraz rachunkowo zgodnie z obowizujcymi przepisami;

48. Decyzje w sprawie zbywania,nabywania,obciania majtku Stowarzyszenia podejmuje Zarzd.

49. Do zawierania umw, udzielania penomocnictwa i skadania innych owiadcze woli w szczeglnoci w sprawach majtkowych wymagane s podpisy dwch czonkw Zarzdu dziaajcych cznie.

50. Skadki czonkowskie powinny by wpacane do koca 2 kwartau roku kalendarzowego ich wysoko okrela Walne Zebranie Czonkw.

Rozdzia VI
Postanowienia kocowe


51.Uchwa w sprawie zmiany statutu oraz uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Czonkw kwalifikowan wikszoci gosw 2/3 przy obecnoci, co najmniej poowy uprawnionych do gosowania.

52. Podejmujc uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie okrela sposb jego likwidacji oraz przeznaczenie majtku.

53. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z pniejszymi zmianami.


103562 -Liczba unikalnych wizyt